IE1 Drehstrom „Ex“, Standard Efficiency

Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „e“

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, explosionsgeschützte Ausführung, Zündschutzart ‚Ex e‘ Gerätegruppe II, Kategorie 2G, T1/T2 IEC/DIN

2p = 2  3000 U/min 0,75 bis 315 kW
2p = 4  1500 U/min 0,75 bis 315 kW
2p = 6  1000 U/min 0,95 bis 215 kW

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, explosionsgeschützte Ausführung, Zündschutzart ‚Ex e‘ Gerätegruppe II, Kategorie 2G, T3 IEC/DIN

2p = 2  3000 U/min 0,18 bis 300 kW
2p = 4  1500 U/min 0,12 bis 320 kW
2p = 6  1000 U/min 0,95 bis 250 kW

Zündschutzart Druckfeste Kapselung „d/de“

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, explosionsgeschützte Ausführung, Zündschutzart ‚Ex de‘ Gerätegruppe IIC, Kategorie 2G

2p = 2  3000 U/min 0,75 bis 355 kW
2p = 4  1500 U/min 0,75 bis 355 kW
2p = 6  1000 U/min 0,75 bis 355 kW

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, explosionsgeschützte Ausführung, Zündschutzart ‚Ex d‘ Gerätegruppe IIC, Kategorie 2G

2p = 2  3000 U/min 0,75 bis 355 kW
2p = 4  1500 U/min 0,75 bis 355 kW
2p = 6  1000 U/min 0,75 bis 355 kW

Zündschutzart „Schutz durch Gehäuse tb“

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, explosionsgeschützte Ausführung, Zone 21 Gerätegruppe II, Kategorie 2D

2p = 2  3000 U/min 4,0 bis 710 kW
2p = 4  1500 U/min 4,0 bis 710 kW
2p = 6  1000 U/min 3,0 bis 500 kW
2p = 8    750 U/min 2,2 bis 450 kW

Zündschutzart „Schutz durch Gehäuse tc“

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, explosionsgeschützte Ausführung, Zone 22 Gerätegruppe II, Kategorie 3D, (IP55)

2p = 2  3000 U/min 0,75 bis 710 kW
2p = 4  1500 U/min 0,75 bis 710 kW
2p = 6  1000 U/min 0,75 bis 500 kW
2p = 8    750 U/min 2,20 bis 450 kW

Drehstrommotoren mit Käfigläufer, explosionsgeschützte Ausführung, Zone 22 Gerätegruppe II, Kategorie 3D, (IP65)

2p = 2  3000 U/min 0,75 bis 710 kW
2p = 4  1500 U/min 0,75 bis 710 kW
2p = 6  1000 U/min 0,75 bis 500 kW
2p = 8    750 U/min 2,20 bis 450 kW